Den følgende side (106) ut av doktoravhandlingen med tittelen

UNDERSØKELSER TIL

REAKSJONER FRA DEHYDROASKORBIN- OG DIKETOGULONSYRE

VED HJELP AV KALKULATOR STØTTET INFRARØDSPEKTROSKOPI (tysk)

presentert ved Detlef Pagel (født i Hermannstein, Wetzlar Landkrets (Kreis Wetzlar), Tyskland)

Giessen 1992

ble maskenskrivet og oversatt ved og ble stilt inn i World Wide Web(verdenen vid vev) med vennlig tillatelse av forfatteren ©2012.
Vil De liker lese mere ut av denne avhandling ?
106

5 Sammendrag

I denne doktoravhandling ble undersøkt både, oksidasjon av askorbinsyre og reduksjon av dehydroaskorbinsyre (redoks system), og alkalisk hydrolyse fra dehydroaskorbinsyre (DHA) til diketogulonsyre (DKG). Ved hjelp av den konstatert båndparametre, standard- og kalibreringsspektra fra den infrarød målinger i substanser, som inneholder H–O- og C=O-bindingsgrupper, erfart både metodikken å observere reaksjonene med infrarødspektroskopi og interpretasjonen en nødvendig støtte.

I denne sammenheng ble studert keto-enol tautomeriens problemerne hos acetylaceton (2,4-Pentandion) og (iso-)askorbinsyrer. Det dessuten viste seg, at kvadratrotverdiene av den integral ekstinksjonskoeffisient av O=C-strekk-vibrasjonsmodi som er proporsjonal til dipolmoment-forandringer, forandere seg tilsvarende ved anvendelsen av tilgrensende bindingsgrupper. Hydrasjonens fenomenet av keto-grupper kunne bli forfulgt med infrarødspektroskopi hos et enkel molekyl (butanal). Hos dehydroaskorbinsyrer i løsning interpretasjonen er enda flertydig på grunn av adskillige gjensidig påvirkende effekter. Imidlertid, klar forskjeller fremgikk i H–O- og O=C-strekk-vibrasjonsområde mellom krystallinsk bis-DHA og hydratisert formen av DHA. Utvetydig deuterasjon (deuterering) av HO grupper lykktes på bis-DHA-en. For DHA-ens forsåpningsprosessen ble funnet ut temperatur- og pH-avhengige sammenhenger med en aktiveringsenergi av 79.3 kJ/mol. Ved hjelp av den elektronisk databehandling (EDB) en kunne separere fra D2O løsningerne opp til tre infrarød standard spektra, nemlig fra DHA, DKG og en enda redukton lignende substans. Den ved pH-titrering og infrarødspektroskopi undersøkt pKs-verdi av forsåpnings-produktet (DKG) svarer til kjente pKs-verdier av okso-karboksylsyrer. Utviklingen av CO2 i spektra av pelleter (brikker) kan bli ledet tilbake på dekarboksylerend DKG. Imidlertid, DKG er enda temmelig stabil i høy konsentrasjoner i løsning på 37°C. DKG-spaltingsreaksjoner ble kvalitativ undersøkt, avgående fra DKG-stamløsninger også i den nøytral eller basiskt pH-område, utenfor med infrarødspektroskopien, stille med spektrofotometrien, fluorescensen og også (ESR) elektron spinn resonans spektroskopien. Fra DHA også som fra DKG, det utviklet seg en rubin-rød substans på høy pH-verdi. Den er ustabil mot luft-innflytelser og kan bli brakt i sammenheng med radikaliske prosesser. Det ble funnet et ESR-signal, som peker på R–O-radikal.

Det er problematisk at reduksjon og oksidasjon bli influert på ustabiliteter av DHA og DKG. Derfor ekvimolare NADH konsentrasjoner reduserer bare ufullstendig DHA-en i den fysiologisk pH-område på grunn av den ytterligere DHA-forsåpning. Den samme gjelder for reduksjoner ved H–S grupper inneholdende substanser, for som ble funnet en tilsynelatende reaksjonsordning lignende til DHA-forsåpning. Imidlertid en mellomtilstand, som den virkelig DHA-reduksjonsreaksjon følger, det blir bevist av infrarødspektroskopi på reaksjoner med H–S grupper. Klare infrarødspektroskopiske forskjeller ble funnet på oksidasjonsreaksjoner mellom derivaterne, som er ushikket eller shikket å forme en C(6)–O–C(3) - ring.