Efterföljande sidan (106) från doktorsavhandlingen med titlen

UNDERSÖKNINGAR TILL

REAKTIONER FRÅN DEHYDROASKORBIN- OCH DIKETOGULONSYRA

MED HJÄLP AV RÄKNEMASKINEN UNDERSTÖDD
INFRARÖD SPEKTROSKOPI (tysk)

presenterat av Detlef Pagel (född i Hermannstein / Kreis Wetzlar, Tyskland)

Giessen 1992

blev maskinskrivet och översatt och blev satt in i World Wide Web med vänligt godkännande av den författare ©2010.

Vill ni läsa ännu mer om avhandlingen?
106

5 Sammanfattning

I denna akademisk avhandling blev undersökt det oxideringen och reduceringen av askorbinsyra och dehydroaskorbinsyra (redox system) så bra så den alkalisk hydrolys från dehydroaskorbinsyra (förkortning DHA) till diketogulonsyra (DKG). Med hjälpen av de konstaterat båndparametrar, standard- och kalibreringsspektra från de infraröd mätningar i substanser, vilka innehåller H–O och C=O bindningars grupper, såväl metodiken som observerar reaktionerna med den infraröd spektroskopi som tolkningen, erfor en väsentlig understöd.

I denna sammanhang blev studerat problemen av keto-enol tautomerismen i acetylaceton och (iso-)askorbinsyror. Det visade sig vidare, att integral extinktion koefficientens kvadratrot värdena av den O=C sträckningssvängningsmoden, vilka är proportionell till ändringarna av dipolmoment, ändrade sig jämförbar genom insats av grann-bindningars grupper. Hydratationens fenomenet av keto-grupper kunde bli förföljt med infraröd spektroskopi i enkel molekyl (butanal). Med de dehydroaskorbinsyrorna i lösning som tolkningen är kvar flertydig på grund av flera ömsesidigt påverkande effekter. Dock klara skillnader uppstod i H–O- och O=C-sträckningssvängningsområde mellan kristallin bis-DHA och den hydratiserade DHA-form. Otvetydigt lyckades deutereringen av HO-grupperna vid bis-DHA. För DHA'ans förtvålnings processen blev funnit temperatur- och pH-avhängiga sammanhanger med en aktiveringsenergi av 79.3 kJ/mol. Med hjälpen av den elektronisk databehandling (EDB) man kunde separera från D2O-lösningarna upp till tre infraröd standard spektra, nämligen från DHA, DKG och en annan redukton-lik(nande) substans. Förtvålnings-produktens pKs(DKG) värdet, utforskat med pH titreringen och med infraröd spektroskopin, motsvarar till de bekanta pKs värden för oxo-karboxylsyror. Utvecklingen av CO2 i pressat tabletters spektra kan bli fört tillbaka till den dekarboxylerande DKG. Emellertid, DKG är fortfarande ganska stabil i höga koncentrationer i lösning på 37°C. DKG-upplösningsreaktionerna blev kvalitativ undersökt, gående ut från DKG-stamlösningar också i  neutralt eller basiskt pH-område, utanför med infrarödspektroskopin fortfarande med spektralfotometrin, fluorescens- och också (EPR) elektron paramagnetisk resonans-spektroskopin. Båda från DHA och från DKG, det framkallade sig en rubinröd substans på hög pH-värde. Den är instabil mot lufts inflytande och kan bringat i sammanhang med radikaliske processer. En har funnit en EPR-signal, vilket pekar på R–O-radikaler.

Det är problematiskt att reducering och oxidering är påverkat av ostadigheter av DHA och DKG. Därför förminskar ekvimoläre NADH-koncentrationer endast ofullständig DHA'an i det fysiologiskt pH-område på grund av den extra DHA-förtvålning (DHA-saponifiering). Samma gäller med reduceringer vid H–S-grupper innehållande substanser, för som blev funnit en skenbar reaktions ordning liknande till DHA-förtvålningen. Emellertid, ett mellantillstånd, som den verklig reduceringsreaktion av DHA följer, bliver infrarödspektroskopisk bevisat med reaktioner vid H–S-grupper. Klara infrarödspektroskopiska skillnader blev fundet med oxideringsreaktionerna mellan derivaterna som är ur stånd och i stånd att bilda en C(6)–O–C(3) ring.