po slovensko:Naslednja stran (106) iz ustanovitvene doktorske disertacije z naslovom (s temo)

RAZISKAVE O

REAKCIJAH IZ DEHIDROASKORBINSKE IN DIKETOGULONSKE KISLINE

S POMOČJO RAČUNALO PODPRT INFRARDEČE SPEKTROSKOPIJE (Nemški)

predložena z Detlefa Pagela (rojen v Hermannsteinu / v okrožju Wetzlar (Kreis Wetzlar), Nemčija)

Giessen 1992

je bila natipkana in prevedena z, in dana v svetoven širok splet s prijaznim dovoljenjem od avtor ©2010.

106

5 Povzétek

V tej tezi, oksidacija in redukcija od askorbinske kisline in dehidroaskorbinske kisline (redoks sistem) prav tako ko alkalna hidroliza od dehidroaskorbinske kisline (DHA) k diketogulonski kislini (DKG) so bile gledane. S pomočjo ugotovljenih parametrov pasov, standardnih in kalibracijskih spektrov iz infrardečih meritev v substancah, ki vsebujejo skupine od H–O- in C=O-obveznice, tako metodologija za gledanjem reakcije z infrardečo spektroskopijo kakor tudi interpretacija sta doživeli bistveno podporo.

V tej povezavi keto-enol tavtomerijske težave so bile študirane pri acetilacetonu in (izo-)askorbinskih kislinah. Ono poleg tega pokazal se, ki kvadratni korenski vrednosti od koeficienta integralnega ekstinkcijski od načinov vibracije O=C raztezanja, kateri so proporcionalne s spremembami dipolnega momenta, so se sorazmerno spremenile z uporabo od skupin sosednje obveznica. Hidratacijski fenomen je bil možen infrardeče-spektroskopsko spremljati od keto-skupin v preprosti molekuli (butanal). Pri dehidroaskorbinskih kislinah v rešitvi, interpretacija je še dvoumno zaradi različnih posledic od vzajemnega vpliva. Vendar, jasne razlike so vstale v območju vibracije od H–O- in O=C-raztezanje med kristalno bis-DHA in hidratirano DHA obliko. Nedvoumno, devteracija HO skupin je uspela pri bis-DHA. Za proces saponifikacije od DHA, funkcionalne zveze od temperature ter pH so bile izračunane z aktivacijsko energijo od 79,3 kJ/mol. S pomočjo elektronske obdelave podatkov (EOP) od D2O rešitev, so lahko postali ločeni do trije infrardečih standardnih spektri, in sicer: od DHA, od DKG in od nadaljnje reduktonom podobne substance. S pH-titracijo in z infrardečo spektroskopijo preiskan pKk-vrednost od produkta umiljenja (DKG) ujema se znanim pKk-vrednostim od okso-karboksilne kisline. Nastanek CO2 v spektrih od tabletke lahko biti voden nazaj na DKG, ki se dekarboksilira. Vendar, DKG je še vedno prav stabilna v visoki koncentraciji v raztopini pri 37°C. Reakcije razgradnje od DKG so bili kvalitativno gledani, odhodne iz DKG-osnovne raztopine, tudi v nevtralnih in alkalnih pH območje, poleg z infrardečo spektroskopijo, še s spektralno fotometrijo, s fluorescenčno spektroskopijo in tudi s spektroskopijo elektronske paramagnetne resonance (EPR). Iz obeh DHA in DKG, rubinasta rdeča substanca, je razvila pri visoki pH vrednosti. Ta je nestabilna zoper zračne vplive in lahko biti prinesel v povezavi z radikalnimi procesi. Je našel se EPR signal, katere kaže na R–O radikale.

Problematično je, da nestabilnosti od DHA in DKG vplivajo na redukcija in oksidacija. Zato, ekvimolarne NADH-koncentracije samo nepopolno reducirajo DHA v fiziološkem pH-območju zaradi dodatnega DHA-umiljenja. Enak velja za redukcije skozi tiste substance, ki imajo H–S-skupine, za ki je bil najden navidezen reakcijski red podobno k DHA-saponifikaciji. Vendar, vmesne stanje, katero dejanska redukcijska reakcija od DHA sledi, je infrardeče spektroskopsko dokazno pri reakcijah s H–S skupinami. Jasne infrardeče spektroskopske razlike so bile najdene pri reakcijah oksidacije med derivate, ki so nesposobni ali sposobni za C(6)–O–C(3)-obročast nastanek.