Sonraki sayfa (106), doktora tezinin bir bölümüdür. Doktora tez başlığı11) :

HESAP MAKİNESİ DESTEKLİ INFRARED1)  (IR) SPEKTROSKOPİ İLE

DEHİDRO ASKORBİK VE DİKETO GULONİK ASİTTEN TEPKİMELERİNE3) 

ARAŞTIRMALAR (Almanca)

Detlef Pagel tarafından sunuldu12)  (Hermannstein, Wetzlar İlçesi (Kreis Wetzlar), Almanya'da doğumlu14) )

1992 yılında Giessen.

Bu sayfa, yazar tarafından daktilo edildi, ve çevrildi ve dostça izniyle, dünya çapında ağının (World Wide Web) içine yerleştirildi, ©2013.


Sen, bu tezden dışarı daha çok okumayı beğenir miydin?
106

5 Özet

Bu tezde hem askorbik asit dehidro askorbik asit redoks sisteminin oksidasyonu ve redüksiyonu hem5)  dehidro askorbik asitten (DHA'ten) diketo gulonik aside (DKG'e) bazik hidroliz (alkali hidroliz) incelendi(ler). H–O ve C=O bağın gruplarını içeren maddelerde kızılötesi ölçümlerden, keşfedilmiş bant parametrelerin ve standart spektrumların ve kalibrasyon spektrumların yardımı ile, hem kızılötesi1)  spektroskopik9)  tepkimelerin3)  gözlemi için metodoloji hem5)  yorum, önemli bir desteği yağadı.

Bu bağlamda, asetil asetonda ve (izo-)askorbik asitlerde keto-enol tautomerlikin problemleri öğrenildi(ler). Daha fazla, dipol moment değişikliklerile orantılı olan O=C gerilme titreşim modalarının entegral2)  sönüm15)  katsayısının karekök değerlerinin, komşu bağının gruplarını uygulaması ile kıyaslanabilir değiştiklerini20) , gözüktü. Keto gruplarının hidratasyonunun fenomeni, sade bir molekülde (butanal, butiraldehit) kızılötesi1)  spektroskopik9)  olarak gözlenebildi. Etkinin birkaç karşılıklı etkileri nedeniyle, çözeltide7)  dehidro askorbik asitler halinde, yorum hala belirsiz17) . Fakat, kristal bis-DHA ile hidratlaşmış13)  DHA formun açık farklar26)  H–O ve O=C gerilme titreşim alanında anlaşıldı(lar)19) . Açıkça, bis-DHA'te HO grupların döterasyonu16)  başarılı oldu. DHA'in sabunlaşmasının8)  süreci için, 79.3 kJ/mol'un bir aktivasyon enerjisiyle sıcaklığın ve pH'ın fonksiyonel tutarlılıklarının, belirlendi(ler). En çok üç kızılötesi standart spektrumu, D2O (ağır su) çözeltilerinden7)  elektronik bilgi işlem10)  (EBİ) yardımıyla ayırt edilebilirlerdi. Bunlar, DHA, DKG ve başka redükton gibi bir maddedir. Sabun yapma ürününün (DKG), pH titrasyonu4)  ve kızılötesi1)  spektroskopi tarafından araştırılan pKa değerinin, okso karbonik asitlerin bilinmiş pKa değerlerine uyar. Tabletler ile spektrumlarda CO2'in gelişmesi, dekarboksilizleyen DKG'inde arkada götürülebilir18) . Fakat, 37 derece C'ta23)  çözümde, yüksek konsantrasyonlarda DKG, hâlâ tamamen kararlıdır. Kızılötesi1)  spektroskopiye ek olarak, hâlâ spektrofotometriyle ve flüoresans spektroskopisiyle ve hem de elektron paramanyetik rezonans (EPR) spektroskopisiyle, DKG stok6)  çözeltilerinden7)  yola çıkarak, DKG ayrıştırma tepkimeleri3) , hem de nötr ve bazik pH alanında, kalitatif analiz edildi(ler). Yüksek pH değerinde yakut-kırmızı bir madde, hem DHA'ten hem5)  DKG'ten gelişti. O havayla ilgili etkilere karşı kararsızdır, ve radikalik süreçleriyle bağlantıda getirilebilir18) . R–O ● radikallerine işaret eden bir EPR sinyali bulundu.

Redüksiyonun ve oksidasyonun, DHA'in ve DKG'in kararsızlıkları ile etkilendikleri21) , problemlidir. Bu yüzden, DHA'in ekstra sabunlaşması8)  nedeniyle, NADH'nin ekimolar24)  konsantrasyonları, sadece eksik olarak fizyolojik pH alanında DHA'i azaltır(lar). H-S grubu içeren maddelerle redüksiyonlarda aynısı geçerli olur. Bunun için görünüşte bir reaksiyon3)  derecesi DHA'in sabunlaşmasına8)  benzer bulundu. Fakat, H–S grupları ile reaksiyonlarda3) , DHA'in gerçek redüksiyon tepkimesinden3)  izlediği, bir ara devlet, kızılötesi spektroskopik9)  kanıtlanmıştır. Oksidasyon reaksiyonları3)  tarafından, C(6)–O–C(3) halka oluťmaya için yeteneksiz ile yetenekli türevlerin arasındaki açık kızılötesi1)  spektroskopik9)  farklar26)  bulundu(lar).
Nota:Türkçe eşanlamlılar (eş anlamlılar, sinonimler)
Türkische Synonyme:
 1)  enfraruj
infrared
kızılaltı
kızılötesi
kırmızıaltı
kırmızıötesi
 2)  entegral
integral
 3)  tepkime
reaksiyon
tepki
 4)  titrasyon
titreleme
 5)  hem ... hem ...
hem ... hem de ...
 6)  stok: ~ çözeltisi7) 
ana: ~ çözeltisi7) 
ihtiyat: ~ çözeltisi7) 
 7) 
[SG.NOM]:
çözelti
solüsyon
eriyik
|
|
|
|
[SG.POSS.NOM]:
çözeltisi
solüsyonu
eriyiği
 8) 
[SG.POSS.GEN]:
sabunlaşmasının
saponifikasyonunun
|
|
|
[SG.POSS.DAT]:
sabunlaşmasına
saponifikasyonuna
 9)  spektroskopik
spektroskobik
 10)  [SG.NOM]: işlem
[SG.NOM]: işleme
 11)  tez başlığı
tezin adı
 12)  sunuldu
sunulmuş olanıdır
 13)  hidratlaşmış
hidratlı
sulu
 14)  [LOK.+] doğumlu
[LOK.+] doğdu
 15)  sönüm katsay&305;s&305;
ekstinksiyon katsay&305;s&305;
 16)  döterasyonu
döteryum ile işaretlenmesi
döteryum ile markalanması
 17)  belirsiz
gayri belli
 18)  getirilebilir
götürülebilir
 19)  alanında25)  anlaşıldılar
alanında25)  gözüktüler
alanında25)  göründüler
alanında25)  sonuçlandılar
alanında25)  ortaya çıktılar
 20)  ... değerlerinin, ... değiştiklerini
... değerlerinin, ... değiştiğini
 21)  Redüksiyonun ve oksidasyonun, ... etkilendikleri
Redüksiyonun ve oksidasyonun, ... etkilendiği
 22)  aynısı
aynı şey
 23)  37 derece santigratta
37 derece C'ta
 24)  ekimolar
eşmolar
 25)  alanında
bölgesinde
 26)  farklar
değişiklikler